لیست پروژه های فتوگرامتری

تا سال 1398
28

پروژه های فتوگرامتری

درصد پروژه های فتوگرامتری نهایی شده

90
لیست پروژه های فتوگرامتری
 • تهیه نقشه فتوگرامتری به مقیاس 1:1000 ، اجرای عملیات ممیزی املاک، معابر و مستحدثات شهر و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در محدوده خدماتی، قانونی شهر گرمسار و پیاده سازی سیستم یکپارچه شهرسازی، املاک و درآمد و نوسازی مبتنی بر پایگاه داده مکانی
 • ارتو نمودن عکس های هوایی، تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و حقوقی اراضی کشاورزی جنوب کرمان
 • تهیه نقشه مناطق مرکزی شهر تهران به روش فتوگرامتری (مناطق 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و بخشی از 14)
 • تهیه نقشه از عكس هواي و عمليات فتوگرامتري و تهيه بانك اطلاعات مكاني بخشی از محدوده شهر تهران ( مناطق 1 و 3 و بخشی از 5 )
 • تهیه نقشه از عكس هواي و عمليات فتوگرامتري وتهيه بانك اطلاعات مكاني بخشی از محدوده شهر تهران ( زون3) (مناطق 14 و 15)
 • تهیه نقشه جدید صدرا به روش فتوگرامتری و تکمیل بانک اطلاعاتی سامانه GIS
 • فتوگرامتری شهر توره
 • تهيه نقشه توپوگرافی از شهر وراوی به روش فتوگرامتری
 • تهيه نقشه توپوگرافی از شهر گوراب به روش فتوگرامتری
 • تهيه نقشه توپوگرافی از شهر چرام به روش فتوگرامتری
 • نقشه برداری ، فتوگرامتری از محدوده درياچه و ساختگاه سد شهری کور
 • نقشه برداری ، فتوگرامتری از محدوده درياچه و ساختگاه سد قادر آّباد