لیست پروژه های سنجش از دور

تا سال 1398
4

پروژه های سنجش از دور

درصد پروژه های سنجش از دور نهایی شده

100
لیست پروژه های سنجش از دور
  • بارزسازی پوشش گیاهی شهر کرج با استفاده از تصاویر ماهواره ای
  • عملیات تهیه تصاویر ماهواره ای از محدوده منطقه 21 شهر تهران
  • عملیات تهیه تصاویر ماهواره ای از شهر اهواز
  • عملیات تهیه تصاویر ماهواره ای از شهر نوشهر