لیست پروژه های نرم افزار

تا سال 1398
7

پروژه های نرم افزار

درصد پروژه های نرم افزار نهایی شده

75
لیست پروژه های نرم افزار
  • سامانه اطلاعات مکانی باقرشهر
  • ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در محدوده خدماتی، قانونی شهر گرمسار و پیاده سازی سیستم یکپارچه شهرسازی، املاک و درآمد و نوسازی مبتنی بر پایگاه داده مکانی
  • ایجاد و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی GIS شهرداری گرگان
  • ایجاد زیرساخت داده ها و تولید سیستم دسترسی اطلاعات مکانی SDI)) در استان بوشهر
  • طرح توسعه زیرساخت پایگاه داده های اطلاعات مکانی SDI)) ماکو
  • پياده سازي Web GIS امور مشترکين شرکت آب و فاضلاب بندر گناوه
  • پياده سازي Web GIS بندر بوشهر