لیست پروژه های نقشه برداری زمینی

تا سال 1398
39

پروژه های نقشه برداری زمینی

درصد پروژه های نقشه برداری زمینی نهایی شده

90
لیست پروژه های نقشه برداری زمینی
 • انجام تهیه نقشه های 1:2000 کاداستر اراضی کشاورزی با در اختیار داشتن عکس هوایی هم مقیاس، جمع آوری اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشارزی،رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی کشاورزی ( نورآباد و طالوخچه) شهرستان مبارکه
 • تهیه نقشه های حدنگار (کاداستر)اراضی کشاورزی با استفاده از عکس های هوایی روز و رفع تداخلات مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی و عنداللزوم اصلاح هندسی نقشه های اجرای مقررات منابع طبیعی در سطح 33000 هکتار شهرستان بن
 • به روز رسانی نقشه های 1:500 و غنی سازی نقشه های 1:500 و سامانه اطلاعات مکانی باقرشهر
 • انجام خدمات نقشه برداری محل ساخت نیروگاه برق سیکل ترکیبی آبادان 2
 • ارائه خدمات مشاوره نقشه برداری سطح شهر فردیس
 • کاداستر اراضی ملی و دولتی استان کرمانشاه
 • تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشاورزی و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در شهر عنبرآباد
 • انجام نقشه برداری و GIS منطقه 16 تهران
 • عملیات نقشه برداری معابر وتهيه نقشه GIS و تهیه تصاویر ماهواره ای در محدوده منطقه 4 تهران
 • طراحي و نظارت پروژه هاي نقشه برداري و تهیه تصاویر ماهواره ای از منطقه 22 تهران
 • تهيه نقشه پلان و پروفيل خط انتقال اّب روستاهای اطراف شاهرود
 • تهيه نقشه کاداستر روستاهای استان تهران
 • تهيه نقشه توپوگرافی و GIS شهرک صنعتی منوجان
 • نقشه توپوگرافی و کاداستر و GIS رودخانه های اخلمد و فريزی شهرستان چناران
 • تهيه نقشه پلان و پروفيل از خط انتقال آب شهرهای شمالی کرمان و ارائه آن در محيط GIS
 • تهيه نقشه توپوگرافی به مقياس 500/1 ازشهرک صنعتی شاهرود
 • تهيه نقشه توپوگرافی به صورت بلوکی به مقياس 500/1 از شهر بوشهر
 • تهيه نقشه توپوگرافی2000/1 از اراضی مجتمع گل و گياه ورامين
 • تهيه پلان و پروفيل از خط انتقال 400 کيلو ولت خط انتقال نيرو سياه بيشه- ورد آورد
 • تهيه نقشه توپوگرافی به صورت بلوکی به مقياس 500/1 ازمناطق توسعه يافته ديلم
 • تهيه نقشه توپوگرافی از روستای مومه ای کرمانشاه
 • تهيه مقاطع عرضی از رودخانه فهليان به روش زمينی و هيدروگرافی
 • تهيه نقشه توپوگرافی از مسير رودخانه کن
 • تهيه مقاطع عرضی از رودخانه هنديجان و خيرآباد به روش زمينی و هيدروگرافی
 • تهيه نقشه توپوگرافی از شهرکهای نفت ، کارون و نيو سايت اهواز
 • تهيه نقشه توپوگرافی از محل سد مخزنی گوهر کوه به روش زمينی
 • تهيه نقشه توپوگرافی از مسير خط انتقال اّب يزد-معدن چغارت(بافق)
 • تهيه نقشه توپوگرافی از شهرکهای صنعتی کنگان،دير،دلوار،خورموج
 • تهيه نقشه توپوگرافی از محل سد مخزنی آبخوان به روش زمينی
 • تهيه نقشه توپوگرافی از شهرکهای صنعتی بوشهر،برازجان،ريگ،ديلم
 • تهيه نقشه توپوگرافی از شهربم
 • تهيه نقشه توپوگرافی تکميلی بم
 • تهيه نقشه توپوگرافی بروات و خطوط انتقال و محل تصفيه خانه
 • ترازيابی چاههای پيزومتری منطقه ايرانشهر
 • تهيه نقشه توپوگرافی از شهرک صنعتی شماره 3 اروميه
 • تهيه نقشه محدوده سد سلطان آباد نيشابور
 • ترازيابی و تعيين موقعيت چاههای پيزومتری منطقه يزد
 • تهيه نقشه توپوگرافی به صورت بلوکی به مقياس 500/1 ازمناطق توسعه يافته گناوه